Gezondheid en veiligheid

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje

Mocht er zich een ongelukje voordoen, dan stellen de medewerkers van De Kluts ouders of verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte. Het kan zijn dat inmiddels is besloten direct naar de dichtstbijzijnde huisarts of, in ernstige gevallen naar het ziekenhuis, te gaan. De Kluts beschikt over een aantal bedrijfshulpverleners die eerste hulp kunnen verlenen. Hiernaast hebben de pedagogisch medewerkers op de groep kinder-EHBO.

Ziek

Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag uw kind te komen halen of om te overleggen of uw kind wel of niet wordt opgehaald wanneer het zich niet goed voelt. Het kan ook zijn dat wij uw kind, op uw verzoek, medicijnen moeten geven. Hiervoor hebben wij vooraf uw schriftelijke toestemming nodig. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar via de pedagogisch medewerkers. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte? Denk bijvoorbeeld aan waterpokken, de bof of mazelen. Dan bent u verplicht om dit aan ons te melden, ook als uw kind De Kluts op dat moment niet bezoekt. In dat geval kunnen wij de GGD inlichten en eventueel preventieve maatregelen nemen. In overleg met de directie van De Kluts, de pedagogisch medewerkers en zonodig met de GGD, wordt besloten of uw kind tijdens een besmettelijke ziekte wel of niet op De Kluts aanwezig mag zijn.

Ongevallenverzekering

De Kluts heeft een ongevallenverzekering voor alle kinderen die van de opvang gebruik maken. Daarnaast raden wij u aan om voor uw kind een WA-verzekering af te sluiten.

Gezondheid- en veiligheidsbeleid

Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang de Kluts kunt u downloaden. Er is een versie voor het KDV en een versie voor de BSO.

Wij willen een veilige omgeving bieden, waar kinderen kunnen spelen en ontwikkelen. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken om de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden. Wij zijn ons ervan bewust dat er altijd risico’s zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid en willen met dit beleidsplan een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel en leefomgeving bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Het hele jaar wordt er door al het personeel gekeken naar de risico’s op werkvloer en wordt het plan eventueel bijgesteld. Dit beleidsplan is samengesteld door gesprekken te voeren met de medewerkers en het inventariseren van de risico’s. Samen is er gekeken of de huidige manier van werken tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. Het is belangrijk dat de medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom wordt er regelmatig in het teamoverleg gesproken over dit beleid. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. Tevens zal er van het KDV en de BSO pedagogisch medewerkers verantwoordelijk worden gemaakt zodat het plan up to date blijft en ze zich verantwoordelijk voelen voor de gezondheid en veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw.